Karta podarunkowa Braterska

Karta podarunkowa Braterska

Karta podarunkowa to prezent uniwersalny - elegancki, wygodny, idealny dla niego, dla niej, dla każdego. Jest to doskonały wybór, kiedy nie możesz się zdecydować co podarować bliskiej osobie.

Karta podarunkowa jest bardzo prosta i bezpieczna w użyciu. Można nią szybko i wygodnie zapłacić za całe zakupy lub za ich część. Jest to prezent zawsze trafiony i odpowiedni na każdą okazję.
PODARUJ KARTĘ
Karta podarunkowa
Regulamin Karty podarunkowej Braterska

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i korzystania z Karty podarunkowej „Braterska” oferowanej w sklepie stacjonarnym „Braterska” ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.braterska.com – oba prowadzone przez Bartosza Kankę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Bartosz Kanka z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5842686377 oraz Radosława Wyrębiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5851388403, łącznie działającymi jako wspólnicy Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak Bartosz Kanka Spółka Cywilna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk, NIP: 9571066066 (dalej: Grupa Print Graphics).
 2. Wydawcą Kart podarunkowych „Braterska” jest Grupa Print Graphics.
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Karta podarunkowa „Braterska” – plastikowa karta typu pre-paid, wystawiana na okaziciela, stanowiąca odpowiednik gotówki, umożliwiająca zakup produktów z oferowanych w sklepie stacjonarnym oraz sklepie internetowym „Braterska”, na której znajdują się następujące informacje: kupon z kodem pin, nr karty z kodem kreskowym oraz adres sklepu stacjonarnego;
  2. Kwota zasilenia – wartość, jaką Nabywca zasila Kartę podarunkową „Braterska”
  3. Nabywca – osoba, która nabywa Kartę podarunkową „Braterska”,
  4. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.braterska.com,
  5. Sklep stacjonarny – sklep stacjonarny „Braterska” mieszczący się przy ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk,
  6. Użytkownik – osoba, która korzysta z Karty podarunkowej „Braterska”,

II. Zakup i aktywowanie Karty podarunkowej „Braterska”

 1. Zakupu oraz aktywacji Karty podarunkowej „Braterska” Nabywca może dokonać w Sklepie stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym.
 2. Warunkiem aktywowania Karty podarunkowej „Braterska”  jest jej zasilenie przez Nabywcę w sklepie stacjonarnym lub w sklepie internetowym Kwotą zasilenia wskazaną przez Nabywcę, nie niższą niż 50 zł i nie wyższą niż 1.000 zł.
 3. Zasilenia Karty podarunkowej „Braterska” dokonuje się poprzez dokonanie zapłaty kwoty stanowiącej równowartość Kwoty zasilenia za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych, jak również innych Kart podarunkowych „Braterska” lub poprzez wykonanie przelewu bankowego.
 4. Karta podarunkowa „Braterska” jest ważna przez 12 miesięcy od jej aktywowania. Po jej aktywowaniu, może być wielokrotnie zasilana, przy czym kolejne zasilenia wydanej uprzednio karty możliwe są wyłącznie w Sklepie stacjonarnym. Każde zasilenie Karty podarunkowej „Braterska” wydłuża termin jej ważności o kolejne 12 miesięcy.
 5. Karta podarunkowa „Braterska” nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowa „Braterska” jest formą bonu towarowego.

III. Zasady korzystania z Karty podarunkowej „Braterska”

 1. Karta podarunkowa „Braterska” może być używana wyłącznie w Sklepie stacjonarnym oraz Sklepie internetowym przez 12 miesięcy od dnia jej aktywowania.
 2. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart podarunkowych „Braterska” o terminie ważności innym niż określony w ust. 1 powyżej. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart podarunkowych „Braterska”.
 3. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie stacjonarnym lub Sklepie internetowym i uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za oferowane w nich produkty.
 4. Karta podarunkowa „Braterska” wystawiana jest na okaziciela. Jej realizacja przez Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet jeśli Użytkownik wszedł w jej posiadanie w sposób nieuprawniony.
 5. W Sklepie stacjonarnym Użytkownik dokonuje realizacji Karty podarunkowej „Braterska” poprzez przedstawienie jej personelowi Sklepu stacjonarnego oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za produkty. 
 6. W Sklepie internetowym Użytkownik dokonuje realizacji Karty podarunkowej „Braterska” przez wpisanie numeru Karty podarunkowej „Braterska” oraz widniejącego na niej numeru PIN w odpowiednim polu przed złożeniem zamówienia. W przypadku trzykrotnego wpisania przez Użytkownika błędnego numeru PIN, Karta podarunkowa „Braterska” zostanie automatycznie zablokowana.
 7. Użytkownik może posługiwać się Kartą podarunkową „Braterska” wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wpłaty Kwoty zasilenia, lub do upływu terminu ważności Karty podarunkowej „Braterska”. 
 8. W sytuacji, gdy wartość nabywanych produktów przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie podarunkowej „Braterska”, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej „Braterska” za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych, innych Kart podarunkowych „Braterska” lub poprzez wykonanie przelewu bankowego.
 9. Środki pieniężne znajdujące się na Karcie podarunkowej „Braterska” nie podlegają wymianie na gotówkę. W przypadku, gdy cena produktów nabywanych za pomocą Karty podarunkowej „Braterska” jest niższa niż wartość środków pieniężnych znajdujących się na Karcie podarunkowej „Braterska”, środki te pozostają na Karcie podarunkowej „Braterska” i mogą zostać ponownie wykorzystane przy kolejnym zakupie.
 10. Wydawca odmówi realizacji Karty podarunkowej „Braterska” w przypadku, gdy:
  1. przedłożona przez Użytkownika Karta podarunkowa nie jest autentyczną Kartą podarunkową „Braterska”,
  2. na Karcie podarunkowej „Braterska” nie ma już żadnych środków, lub gdy środki te są niewystarczające by dokonać zakupu wybranego przez Użytkownika produktu, a Użytkownik odmawia dokonania zapłaty różnicy pomiędzy ceną a wartością środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej „Braterska”,
  3. upłynął termin ważności Karty podarunkowej „Braterska”.
 11. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty podarunkowej „Braterska” w Sklepie stacjonarnym, okazując Kartę podarunkową „Braterska” personelowi Sklepu stacjonarnego.

IV. Zwrot towarów

 1. Produkty nabyte z wykorzystaniem środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej „Braterska” podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa oraz Regulaminie Sklepu internetowego.
 2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika produktów zakupionych przy użyciu Karty podarunkowej „Braterska”, zwrot środków odbywa się na nową Kartę podarunkową „Braterska” o wartości równej wartości zwracanych produktów.

V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty podarunkowej „Braterska”

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe „Braterska”, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. 
 2. Wydawca nie umożliwia Nabywcy czy Użytkownikowi Karty Podarunkowej „Braterska” zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty. 
 3. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty podarunkowej „Braterska”, jej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia. 
 4. Reklamacje dotyczące zakupu, aktywowania, zasilania i korzystania z Karty podarunkowej „Braterska” mogą być składane 
  1. pisemnie, na adres Wydawcy: Grupa Print Graphics ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: sklep@braterska.com
  3. osobiście w Sklepie stacjonarnym „Braterska”, ul. Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk.
 5. W reklamacji Nabywca lub Użytkownik winien wskazać swoje dane kontaktowe, a także opis rodzaju zauważonej nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Karty podarunkowej „Braterska” oraz datę jej wystąpienia.
 6. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2018 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie stacjonarnym oraz w zakładce "Karta podarunkowa Braterska" na stronie Sklepu internetowego www.braterska.com, gdzie w każdej chwili może zostać pobrana oraz utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 3. Dokonując zakupu Karty podarunkowej „Braterska” Nabywca oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Nabywca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu, a w razie przekazywania Karty podarunkowej „Braterska” w ręce kolejnego Użytkownika każdorazowy Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania swojego następcy o treści niniejszego Regulaminu. Przyjmując Kartę podarunkową „Braterska” każdorazowy Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty podarunkowej „Braterska”, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego . Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepie stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym.
 5. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart podarunkowych „Braterska” wydanych do dnia zmiany Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 570 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-01-06
Polecam!
2023-12-25
Bardzo życzliwa i rzetelna obsługa
pixel