Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.braterska.com z dnia 1.09.2019 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.braterska.com jest prowadzony przez Bartosza Kankę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Bartosz Kanka z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5842686377 oraz Radosława Wyrębiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5851388403, łącznie działającymi jako wspólnicy Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak Bartosz Kanka Spółka Cywilna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk, NIP: 9571066066 (dalej: Grupa Print Graphics).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.braterska.com oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta, w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego,
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego,
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego,
  4. uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadać połączenie z siecią internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci internet,
  3. zaakceptować pliki Cookies i mieć włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  4. posiadać aktywne konto poczty e-mail.
 4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Cena – wyrażona w polskich złotych kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek), które jest należne Sprzedawcy za przeniesienie prawa własności produktu na Klienta zgodnie z treścią Umowy sprzedaży. Cena nie zawiera w sobie kosztów związanych z dostawą Produktu do Klienta.
  2. Dostawca – współpracująca ze Sprzedawcą firma kurierska lub operator publiczny, m.in. Poczta Polska,
  3. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  5. Klub Braterska – program lojalnościowy dla Klientów Sklepu internetowego, którego zasady określa odrębny regulamin.
  6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  7. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Konto – oferowana przez Sprzedawcę usługa elektroniczna wymagająca podania loginu i hasła, umożliwiająca Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności oraz przywilejów jak np. dostęp do historii złożonych zamówień, możliwość sprawdzenia statusu zamówienia, zmiana danych osobowych itp.
  9. Koszyk – oferowana przez Sprzedawcę funkcjonalność Sklepu internetowego, która umożliwia Klientowi wyświetlanie produktów do zakupu, a także ustalenie m.in. takich opcji jak ilość produktów, sposób dostawy, adres dostawy, dane do faktury, czy sposób płatności. 
  10. Produkt – oferowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, która może stać się przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
  11. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, a także określający prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy, spełniający warunki regulaminu w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
  12. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.braterska.com, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży oferowanych w nim produktów.
  13. Sprzedawca - Bartosz Kanka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Bartosz Kanka z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5842686377 oraz Radosław Wyrębiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5851388403, łącznie działający jako wspólnicy Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak Bartosz Kanka Spółka Cywilna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk, NIP: 9571066066 (dalej: Grupa Print Graphics).
  14. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w ramach Sklepu internetowego, w ramach której Sprzedawca sprzedaje klientowi produkty za zapłatą ceny powiększonej o opłaty dodatkowe (w szczególności koszty wysyłki), której warunki określa niniejszy Regulamin.
  15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
  16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.
 5. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie głównej serwisu www.braterska.com w zakładce „Regulamin”, a także zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

 

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Sklepu internetowego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Sprzedawca w ramach Sklepu internetowego świadczy Klientom następujące usługi:
  1. umożliwienie Klientowi założenia konta,
  2. umożliwienie Klientowi składania zamówień na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
  3. umożliwienie Klientowi korzystania z usług koszyka takich jak: wybór produktu, jego ilości, wybór sposobu dostawy, wybór sposobu płatności, wskazanie danych do faktury oraz wskazanie adresu dostawy,
  4. umożliwienie Klientowi przeglądania wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego,
  5. porównywanie produktów.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. wypełniania udostępnionych w Sklepie Internetowym formularzy wyłącznie prawdziwymi i aktualnymi danymi,
  2. niezwłocznego aktualizowania wszelkich danych znajdujących się w formularzach, szczególnie jeśli mają one wpływ na realizację zamówień,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  6. terminowej zapłaty całkowitej wartości zamówienia, na którą składa się cena powiększona o koszty dostawy,
  7. terminowego odbioru zamówionych produktów.

 

III. Założenie konta

 1. Założenie konta nie jest obowiązkowe, aby dokonać zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. W celu założenia konta w Sklepie internetowym, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę firmy), adres zamieszkania (lub adres siedziby), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz login (np. adres mailowy, imię, pseudonim) i hasło, a także zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie dokonania rejestracji na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania mailowego potwierdzenia dokonania rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 4. Po założeniu konta w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu: danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo edytowanych następnie przez Klienta za pomocą ustawień konta. Klienci, którzy otrzymali kartę Klubu Braterska mogą zalogować się do konta podając nr karty (jako login) oraz przypisany do niej nr PIN (jako hasło).
 5. Założenie konta w Sklepie internetowym jest bezpłatne.
 6. Założenie konta w Sklepie Internetowym umożliwia Klientowi w szczególności:
  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych Klienta,
  2. złożenie zamówienia i uzyskanie informacji o jego statusie,
  3. umieszczanie produktów w koszyku,
  4. tworzenie listy produktów obserwowanych,
  5. tworzenie listy produktów poszukiwanych,
  6. porównywanie produktów,
  7. przeglądanie historii złożonych zamówień,
  8. uzyskanie informacji o dostępnych kodach rabatowych i korzystanie z nich,
  9. uzyskanie informacji o ilości punktów zgromadzonych w ramach programu lojalnościowego Klubu Braterska i sposobie korzystania z nich,
  10. dokonywanie płatności za zamówienia przy odbiorze,
  11. dokonywanie zwrotu zamówionych produktów,
  12. dostęp do historii dokonanych zwrotów,
  13. złożenie reklamacji oraz uzyskanie informacji o stanie jej realizacji oraz o historii złożonych reklamacji.
 7. Utworzone w wyniku rejestracji konto, jest prowadzone dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo w każdej chwili zażądać od Sprzedawcy usunięcia konta. W tym celu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem wskazanego na stronie adresu mailowego, a w treści maila zawrzeć swoje wyraźne oświadczenie woli o usunięciu konta. Sprzedawca usunie konto niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji i zweryfikowaniu, czy osoba, która złożyła oświadczenie posiada konto.
 8. W trakcie zakładania konta Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje Klienta o celu zbierania jego danych osobowych, a także o tym, kim są ich odbiorcy.
 9. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest konieczne dla utworzenia konta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta drogą pisemną na adres Sprzedawcy: Grupa Print Graphics ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk lub drogą mailową pod adres: sklep@braterska.com.

 

IV. Informacje o produktach

 1. W Sklepie internetowym znajdują się następujące informacje dotyczące oferowanych produktów:
  1. Kod produktu,
  2. Opis produktu,
  3. Zdjęcie produktu,
  4. Dostępność produktu,
  5. Cena produktu,
  6. Szacowany czas potrzebny na zrealizowanie zamówienia (bez czasu dostawy),
 2. Poza informacjami o produktach wskazanymi powyżej, przy każdym produkcie widnieje informacja o ilości punktów, jakie Klient otrzyma za zakup towaru w ramach Klubu Braterska, a także o ilości punktów z Klubu Braterska, za które można dokonać zakupu tego produktu.
 3. Informacje o produktach znajdujące się w Sklepie internetowym w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Ceny produktów zamieszczonych w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Całkowita wartość zamówienia składa się z cen zamówionych produktów oraz kosztów dostawy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oferowanych w Sklepie internetowym. Zmiana ceny nie wpływa na zamówienia złożone przed dokonaniem tej zmiany.

 

V. Zamówienie

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie internetowym po uprzednim założeniu konta lub też bez dokonania wcześniejszej rejestracji.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, wymaga od Klienta dokonania następujących kroków:
  1. Klient wchodzi na stronę internetową www.braterska.com.
  2. Klient dokonuje wyboru produktu jego ilości oraz innych wariantów dostępnych w ofercie Sklepu internetowego (np. rozmiar, kolorystyka),
  3. Klient umieszcza wybrany produkt w koszyku, poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj do koszyka”.
  4. Po dodaniu produktu do koszyka Klient ma możliwość kontynuowania zakupów poprzez dodawanie do zamówienia kolejnych produktów (przycisk „Kontynuuj zakupy”), lub też przejścia bezpośrednio do formularza zamówienia (przycisk „Przejdź do koszyka”).
  5. Po przejściu do koszyka, Klient weryfikuje wygenerowaną przez Sklep internetowy listę produktów w koszyku, poprzez sprawdzenie czy znajdujące się w nim produkty, a także ich ilość i wariant są zgodne z wcześniej wybranymi, a także ma możliwość dodania do każdego produktu swoich uwag oraz dodania plików np. zdjęcia, a następnie klika przycisk „Przejdź dalej”,
  6. W kolejnym kroku, Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów dostawy oraz sposób dokonania płatności całkowitej wartości zamówienia i klika w przycisk „Przejdź dalej”.
  7. Następnie Klient posiadający konto potwierdza aktualność wcześniej podanych danych, a Klient dokonujący zamówienia bez rejestracji samodzielnie wprowadza dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. imię i nazwisko (lub nazwa firmy), adres zamieszkania (lub adres siedziby firmy), adres poczty elektronicznej i numer telefonu. W przypadku wyboru sposobu dostawy na wskazany przez Klienta adres, Klient wskazuje adres, pod który ma zostać doręczona przesyłka. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT za zakupione produkty, wybiera jej formę (papierową lub elektroniczną) i wskazuje nr NIP (o ile posiada).
  8. Przed złożeniem zamówienia, Klientowi wyświetla się podsumowanie zamówienia, w którym Klient weryfikuje zamówienie, poprzez sprawdzenie: podanych danych zamawiającego i odbiorcy, wskazanego adresu dostawy, listy zamawianych produktów, wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności.
  9. Przed złożeniem zamówienia Klient wskazuje, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu (w tym treścią swojego prawa do odstąpienia od umowy) i akceptuje jego warunki.
  10. Klient składa zamówienie klikając w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  11. W zależności od wyboru sposobu płatności, Klient może zostać przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, celem dokonania płatności.
 3. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych produktów do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – od tego momentu wprowadzanie zmian do zamówienia nie jest już możliwe.
 4. Kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży wybranych produktów, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca automatycznie wysyła Klientowi wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z informacją o rozpoczęciu jego weryfikacji.
 6. Po zweryfikowaniu zamówienia przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail zatytułowaną „Rozpoczęliśmy realizację Twojego zamówienia”, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie oferty na jeden lub wiele wybranych przez Klienta produktów, złożonej w ramach zamówienia wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży (akceptacja zamówienia w zakresie produktów wymienionych w wiadomości e-mail).
 7. Umowa sprzedaży produktów zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia oferty, tj. z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej „Rozpoczęliśmy realizację Twojego zamówienia”, o której mowa w pkt V ust. 6 powyżej.
 8. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty na jeden lub wszystkie zamówione przez Klienta produkty, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, celem poinformowania go o niemożności przyjęcia zamówienia na wszystkie lub część produktów oraz z zapytaniem, czy Klient jest zainteresowany częściową realizacją zamówienia. W takiej sytuacji, Klient ma możliwość wyrażenia zgody na częściową realizację zamówienia i anulowanie zamówienia w pozostałym zakresie lub anulowanie całości zamówienia.
 9. W przypadku anulowania zamówienia w całości lub w części, o którym mowa w pkt V ust. 8 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, zwraca Klientowi uiszczoną przez niego płatność w całości, a jeśli zamówienie zostało anulowane częściowo - w części, w jakiej zostało anulowane.
 10. Po zawarciu umowy sprzedaży produktów, Sprzedawca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informuje Klienta o statusie złożonego zamówienia, m.in. o przygotowaniu zamówienia do wysyłki, wysłaniu zamówienia, czy przygotowaniu zamówienia do odbioru osobistego.
 11. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail o przygotowaniu zamówienia do wysyłki. Anulowania zamówienia dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj zamówienie” dostępnego po zalogowaniu się na konto Klienta lub też, w przypadku Klientów niezarejestrowanych, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia pod adres: sklep@braterska.com.

 

VI. Sposoby i terminy płatności

 1. Podane w Sklepie internetowym ceny produktów, wyrażone są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Na całkowitą wartość zamówienia składają się: ceny zamówionych produktów (wyświetlane obok produktu) oraz koszty dostawy (dostępne po kliknięciu przycisku „Sprawdź czas i koszty wysyłki”.
 3. Klient ma różne, udostępnione przez Sprzedawcę możliwości uiszczenia zapłaty ceny, w tym:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Santander Bank Polska S.A. nr 18 1090 1098 0000 0001 3199 2583,
  2. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki,
  3. za pomocą płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów,
  4. gotówką, przy odbiorze osobistym w wybranym punkcie odbioru.
 4. Wszelkie informacje dotyczące aktualnych możliwych sposobów płatności dostępne są na stronie głównej serwisu www.braterska.com w zakładce „Sposoby płatności i prowizje”, a także w formularzu zamówienia w części poświęconej wyborowi sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, za pomocą płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, jeżeli Sprzedawca nie odnotuje płatności w ciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia, wyśle Klientowi przypomnienie o konieczności dokonania zapłaty drogą mailową. Jeżeli Sprzedawca nie odnotuje płatności w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia,  Sprzedawca nie przystąpi do jego realizacji, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, lub gotówką przy odbiorze w wybranym punkcie odbioru, Klient jest obowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru przesyłki lub odmowa dokonania płatności przy odbiorze przesyłki, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy sprzedaży.
 7. Zasady dokonywania płatności za pomocą Kart rabatowych udostępnianych przez Sprzedawcę oraz za pomocą punktów zebranych w Klubie Braterska zostały określone w odrębnych Regulaminach dostępnych na stronie głównej serwisu www.braterska.com.

 

VII. Dostawa

 1. Dostawa zamówionych przez Klienta produktów ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych przez Klienta produktów jest odpłatna, chyba, że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. Przesyłka kurierska i przesyłka kurierska pobraniowa (Inpost, DPD),
  2. Paczkomaty Inpost,
  3. Paczka w Ruchu,
  4. DPD by IAI (Odbiór w punkcie).
 4. Dostępne sposoby dostawy, koszty dostawy oraz czas dostawy są zależne od rodzaju wybranego produktu oraz od wybranego sposobu płatności. Klient może sprawdzić hipotetyczne sposoby dostawy, koszty dostawy oraz czas dostawy na podstronie produktu klikając w przycisk „Sprawdź czas i koszty wysyłki”. Ostatecznie sposoby dostawy, koszty dostawy oraz czas dostawy udostępniany jest przez Sprzedawcę w formularzu zamówienia, po dokonaniu wyboru wszystkich zamawianych produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu płatności.
 5. Na termin dostawy, rozumiany jako termin otrzymania przez Klienta zamówionych produktów składają się: czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia produktu przez wybranego przez Klienta przewoźnika.
 6. Szacowany czas potrzebny Sprzedawcy na przygotowanie zamówienia do wysyłki jest zależny od rodzaju i ilości wybranych produktów i wyświetla się na podstronie każdego produktu i jest liczony od:
  1. momentu odnotowania przez Sprzedawcę płatności – w przypadku dokonania przez Klienta wyboru płatności przelewem, za pomocą płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą,
  2. zawarcia umowy sprzedaży – w przypadku dokonania przez Klienta wyboru sposobu płatności za pobraniem lub płatności gotówką przy odbiorze osobistym w wybranym punkcie odbioru.
 7. Czas doręczenia produktu przez wybranego przez Klienta przewoźnika jest dostępny na podstronie każdego produktu, po kliknięciu w przycisk „Sprawdź czas i koszty wysyłki”.
 8. W przypadku produktów stanowiących treści cyfrowe (np. e-booki), które nie są dostarczane na nośniku materialnym, Klient otrzymuje do nich dostęp za pośrednictwem linka przesłanego drogą mailową na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej natychmiast po odnotowaniu przez Sprzedawcę dokonania płatności.

 

VIII. Reklamacja

 1. Reklamacje dotyczące produktów
  1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne produktów określa Kodeks Cywilny (art. 556 i n.).
  2. Sprzedawca nie jest producentem produktów, chyba, że wprost wynika to z opisu produktu dostępnego w Sklepie internetowym.
  3. Część produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego jest objęta gwarancją Producenta lub Dystrybutora. W takim przypadku, szczegółowe warunki gwarancji oraz czas jej trwania, dostępne są w karcie gwarancyjnej produktu, dostarczanej przez Sprzedawcę wraz z produktem.
  4. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie klientowi produktów bez wad.
  5. W przypadku wystąpienia wad, Klient ma prawo złożyć reklamację w jeden z następujących sposobów:pisemnie, na adres Sprzedawcy: Grupa Print Graphics ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk,
   • za pośrednictwem formularza dostępnego dla zarejestrowanych Klientów w zakładce „Reklamacje produktów”,
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: sklep@braterska.com
   • osobiście w sklepie stacjonarnym Braterska, ul. Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk.
  6. Poza złożeniem pisemnej lub ustnej reklamacji, konieczne jest przesłanie na adres Sprzedawcy reklamowanego produktu. Szczegóły dotyczące sposobu dostawy wadliwego produktu na adres Sprzedawcy dostępne są w formularzu dostępnym dla zarejestrowanych klientów w zakładce „Reklamacje produktów”, telefonicznie pod nr +48 690 033 220. W przypadku, gdyby ze względu na rodzaj wady, właściwości produktu lub jego montaż, dokonanie wysyłki byłoby niemożliwie lub nadmiernie utrudnione, Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o udostępnienie produktu w miejscu jego położenia, po wcześniejszym ustaleniu tego miejsca i uzgodnieniu terminu dogodnego dla Klienta i Sprzedawcy.
  7. Składając reklamację Klient obowiązany jest do wskazania swoich danych kontaktowych. By ułatwić Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji, zaleca się, by Klient wskazał następujące informacje:
   • rodzaj wady,
   • moment powstania wady,
   • preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji: żądanie wymiany produktu lub usunięcia wady, żądanie obniżenia ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

     

    Poza danymi kontaktowymi składającego reklamację, pozostałe wyżej wymienione informacje mają charakter wyłącznie zaleceń i nie są koniecznymi elementami skutecznie złożonej reklamacji.

     

  8. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może:
   • żądać obniżenia ceny,
   • odstąpić od umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na produkt wolny od wad albo niezwłocznie wadę produktu usunie – ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymiany lub naprawiany przez Sprzedawcę, chyba, że wada produktu jest nieistotna,
   • żądać wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady
  9. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku nieustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji w w/w terminie, uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
  10. Sprzedawca odpowiada za wady produktów przez okres 2 lat od daty doręczenia produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na produkt wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o wadzie. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może skończyć się przed upływem 2-letniego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.
  11. Sprzedawca informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji produktów, m.in.:
   • Konsument ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U.2018, poz. 1930) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 
   • Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. 
   • Konsument ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 Nr 4 poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   • Konsument ma prawo otrzymać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc  można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html
 2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sprzedawca podejmuje wszelkie czynności zmierzające do zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu internetowego, Klient może zgłaszać:
   • pisemnie, na adres Sprzedawcy: Grupa Print Graphics ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk,
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: sklep@braterska.com
   • osobiście w sklepie stacjonarnym Braterska, ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk.
  3. W reklamacji Klient winien wskazać swoje dane kontaktowe, a także opis rodzaju zauważonej nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego oraz datę jej wystąpienia.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w Sklepie internetowym (umowa na odległość) ma prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna swój bieg z chwilą objęcia w posiadanie produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku, gdy zawarta ze Sprzedawcą umową nie wiąże się z przeniesieniem na Konsumenta posiadania produktu lub gdy przedmiotem umowy jest produkt stanowiący treść cyfrową niedostarczaną na nośniku materialnym, z chwilą zawarcia umowy.
 3. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka produktów, które dostarczane są Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej (innej niż przewoźnik) osobno, partiami lub w częściach, bieg 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, rozpoczyna się z chwilą objęcia przez Konsumenta lub osobę trzecią (inną niż przewoźnik) w posiadanie ostatniego produktu/partii/części.
 4. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje regularne dostarczanie produktów Konsumentowi przez czas oznaczony, bieg 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zaczyna płynąć z chwilą objęcia przez Konsumenta lub osobę trzecią (inną niż przewoźnik) w posiadanie pierwszego z produktów.
 5. Odstąpienie od umowy następuje w formie jednoznacznego oświadczenia Konsumenta, zgłoszonego np.:
  • pisemnie, na adres Sprzedawcy: Grupa Print Graphics ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk,
  • za pośrednictwem formularza dostępnego dla zarejestrowanych Klientów w zakładce „Zwroty produktów”,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: sklep@braterska.com
  • osobiście w sklepie stacjonarnym Braterska, ul. Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może mieć dowolną formę. Konsument ma możliwość skorzystania z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.braterska.com w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Uzupełniony formularz Konsument może przesłać Sprzedawcy zarówno pocztą, jak i drogą elektroniczną na adresy wskazane powyżej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny dla danego produktu w Sklepie internetowym). 
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie wskazał na inny sposób zwrotu dokonanej płatności. Niezależnie od sposobu zwrotu płatności, Konsument nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.
 10. W przypadku gdy przedmiotem umowy jest dostarczony Konsumentowi produkt, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu, w którym odstąpił od umowy, przekazać lub odesłać Sprzedawcy produkt, będący przedmiotem umowy od której Konsument odstąpił, na adres Sprzedawcy: Grupa Print Graphics ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk, chyba, że Sprzedawca sam zaproponował odebranie produktu od Konsumenta. 
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • zawartej w drodze aukcji publicznej,
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

X. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do założenia konta lub zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje wszelkie dostępne mu środki, by zapewnić ochronę przetwarzanych przez niego danych osobowych Klienta.
 4. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych klienta są dostępne w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.braterska.com w zakładce „Polityka prywatności”.

 

XI. Zmiana regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:
  • zmiany przepisów prawa lub zmiany interpretacji przepisów prawa (na skutek m.in. orzecznictwa, rekomendacji i zaleceń odpowiednich instytucji) w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na stosunki Sprzedawcy z Klientem, określonych w niniejszym Regulaminie,
  • zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności: firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu,
  • zmiany sposobu świadczenia usług spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi,
  • zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Sprzedawcę nowego rodzaju usług, modyfikacji dotychczas oferowanych usług lub rezygnacji z dotychczas oferowanych usług.
 2. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca zamieści nowy tekst regulaminu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.braterska.com w zakładce „Regulamin”. Ponadto, wszyscy Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym otrzymają od Sprzedawcy wiadomość e-mail z informacją o zmianie postanowień niniejszego regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania w sposób opisany w pkt XI ust 2 niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług (prawo do żądania usunięcia konta) w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na umowy sprzedaży zawarte przed zmianą Regulaminu (umowy te będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązujących w dacie zawarcia umowy).

 

XII. Postanowienia dla Klientów niebędących Konsumentami

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W sytuacji odstąpienia od umowy, Klient niebędący Konsumentem nie ma, w stosunku do Sprzedawcy, żadnych roszczeń z tego tytułu.
 2. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, a także domagać się od Klienta całościowej lub częściowej przedpłaty.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przejęcia produktu przez przewoźnika do przewozu aż do momentu przekazania produktu Klientowi, a także za powstałe w wyniku przewozu opóźnienia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem.
 5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć zawartą z Klientem niebędącym Konsumentem umowę poprzez złożenie wyraźnego oświadczenia bez wskazania jakichkolwiek przyczyn.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem za wszelkie szkody i utratę zysków, chyba, że szkoda powstała w wyniku umyślnego działania Sprzedawcy.
 7. Dla wszelkich sporów zaistniałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym dla ich rozpoznania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu obowiązującego Klientów niebędących Konsumentami w każdym momencie.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2019 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.braterska.com z zakładki „Regulamin”.
 3. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWYMiejscowość, data
Dane klienta:
Imię i nazwisko Konsumenta
Adres Konsumenta
Data zawarcia umowy/data odbioru produktu
Numer zamówieniaGrupa Print Graphics
Radosław Wyrębiak
Bartosz Kanka s.c.
ul. Józefa Czyżewskiego 16
80-336 GdańskJa, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….. niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

   • …………………………………………………………………,
   • …………………………………………………………………,
   • ………………………………………………………………… .

(w tym miejscu Konsument może wskazać przyczyny odstąpienia od umowy – wskazanie przyczyn ma charakter dobrowolny i ma na celu wyłącznie poprawienie standardów Sklepu internetowego – niewskazanie przyczyn nie wpływa na skuteczność odstąpienia od umowy)
Podpis Konsumenta
Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 575 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-01-09
polecam
2024-01-06
Polecam!
pixel